Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara este o institutie cu personalitate juridica ce a fost infiintata in anul 2004, sub indrumarea Bancii Mondiale, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de la Ministerul Justitiei.
Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a legislatiei cu incidenta in domeniile specifice de activitate precum si a actelor normative privind organizarea si functionarea acesteia.
Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara este unica autoritate din Romania care gestioneaza sistemul de cadastru si carte funciara, un sistem unitar obligatoriu de evidenta tehnica, juridica si economica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii.
Agenția are in subordine 42 de oficii teritoriale de cadastru si publicitate imobiliara, numite in continuare OCPI-uri, infiintate la nivelul fiecarui judet si in Municipiul Bucuresti. OCPI-urile reprezinta institutii cu personalitate juridica. La randul lor, OCPI-urile au in subordine Birourile de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumite in continuare BCPI-uri, ce reprezinta institutii fara personalitate juridica existente in unitati administrativ-teritoriale si altele decat judetele.
Agenția Națională are următoarele atribuții principale:
a) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii țări;
b) controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecție la nivelul întregii țări;
c) elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor ştiințifice şi tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi publicității imobiliare;
d) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României, în condițiile legii speciale care reglementează înființarea uniunii profesionale a acestora;
e) organizează şi administrează fondul național de geodezie şi cartografie, precum şi baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară;
f) asigură, în condițiile legii, executarea, completarea, modernizarea şi menținerea în stare de utilizare a rețelei geodezice naționale;
g) asigură executarea şi actualizarea hărților oficiale;
h) avizează conținutul topografic al hărților, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice destinate uzului public;
i) pune la dispoziția autorităților publice şi a altor instituții interesate, în condițiile legii, situații statistice de sinteză privind terenurile şi construcțiile;
j) îndeplineşte sarcinile ce rezultă din angajamentele internaționale în domeniul său de activitate;
k) participă la organizarea şi coordonarea măsurătorilor în vederea aplicării legilor funciare;
l) avizează tehnic expertizele efectuate de către experții judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instanțelor de judecată. Avizele menționate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agenția Națională şi Ministerul Justiției;
m) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
n) asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;
o) asigură înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil;
p) asigură formarea profesională continuă şi pregătirea personalului prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenției Naționale, instituție fără personalitate juridică, prin Institutul Notarial Român sau prin alte entități abilitate;
q) realizează, actualizează şi administrează registrul electronic național al nomenclaturilor stradale;
r) realizează şi întreține geoportalul INSPIRE al României şi asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene, îndeplineşte alte atribuții care îi revin prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
s) îndeplineşte şi alte atribuții ce au legătură cu activitatea specifică.